วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ใช้ระบบ ThaiJO เป็นระบบการจัดการและตีพิมพ์วารสารวิชาการในรูปแบบวารสารออนไลน์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) โดยใช้ platform ของระบบ Open Journal System (OJS) ที่ศูนย์ดัชนี การอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Center: TCI) นำามาติดตั้งเพื่อให้บริการกับวารสารวิชาการไทย รูปแบบของการใช้งาน ThaiJO เป็นระบบ web-based application ที่ผู้ใช้สามารถ ทำงานได้เพียงเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โดยเรียกใช้งานผ่านโปรแกรม web browser ของผู้ใช้ เช่น Google Chrome, Firefox หรือ  Internet Explorer เป็นหลัก

View Journal | Current Issue | Register

1 - 1 of 1 Items